KvalitetskontrollModul

Fokus på kvalitetdataknowhow-insta800-kvalitetskontrol

KvalitetskontrollModulen är baserad på INSTA800, nordisk standard för värdering av utfört städarbete (i Sverige SS 627801).

Med KvalitetsKontrollModulen bestämmer du vilka områden som ska kontrolleras. RengöringsSystemet beräknar ett passande stickprov och slumpar ut lokaler från området inför kontrollen.

Lokalerna kan skrivas ut på papper med ett registreringsfält till varje lokal eller så kan lokalerna överföras elektroniskt till RengöringsSystemets kvalitetskontrollprogram (IDEX) eller till Android Smartphones.

Du bestämmer själv om lokalerna skall kontrolleras enligt principerna i INSTA 800, eller om du vill definiera dina egna kontrollpunkter för lokalerna. Det går självklart också att välja båda varianterna.

Efter kontroll och registrering av resultaten beräknar RengöringsSystemet om lokalerna lever upp till de avtalade kvalitetskraven. Du kan skriva ut en rapport med både det samlade resultatet för hela kontrollen och med delresultat för varje kontrollerad lokal.

Med KvalitetskontrollModulen uppnås en effektiv och snabb kontroll av utförda städinsatser.

FUNKTIONER

STICKPROVSPLANER Upprättande av stickprovsplaner baseras på upplysningar om avtalade kvalitetsnivåer och AQL-värden för varje lokal som skall kontrolleras. Systemet beräknar nödvändigt antal stickprov och antal lokaler i varje enskilt stickprov.

KONTROLLER Slumpmässigt urval av lokaler som skall kontrolleras. Överföring av utvalda lokaler till Android Smartphones. Insamling av data för värdering av varje enskild lokals kvalitet. Värdering av om kvaliteten inom ett stickprov lever upp till de avtalade kraven. Automatisk över-gång mellan kontrollnivåer.

RAPPORTER Utskrift av rapporter för internt och externt bruk efter respektive kvalitetskontroll.